Pháp luận Pháp âm Diễn đàn Tạp văn Sách Tác giả Tư liệu Liên kết  
 

 

Phật giáo và cuộc sống

Thích Hạnh B́nh

 

Mục Lục 

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

 

1 PHẬT Ở NHÂN GIAN 1

I. Tiểu sử của Đức Phật 1

II. Thân mạng của Đức Phật 6

III. Ân t́nh của Thế tôn đối với cố quốc 11

IV. Xuất gia là người gần gũi nhân gian 27

V. Phật vốn ở nhân gian bị xem thành Thiên giới 22

 

2 LỜI TỰ T̀NH VỀ PHẬT GIÁO Ở NHÂN GIAN

I. Sự triển khai Phật giáo ở nhân gian 29

1. Khế cơ và khế lư 29

2. Hiển chánh 35

II. Ư nghĩa Tam bảo ở nhân gian 38

1. Tam bảo ở nhân gian 38

2. Nhân gian và thiên thượng 44

 

3 LẤY TINH THẦN “ỨNG CƠ THUYẾT GIÁO” THUYẾT MINH VỀ PHẬT GIÁO Ở NHÂN GIAN

I. V́ sự thích ứng thời đại và căn cơ chúng sinh mà thiết lập giáo pháp 49

1. Mục đích thành lập giáo pháp 49

2. Sự khác nhau giữa giáo và thừa 55

II. Phân tích về tinh thần ứng cơ thuyết giáo của các thừa 75

1. Tế tự 80

2. Chú thuật 81

3. Đức hạnh 82

4. Khổ hạnh 83

5. Ẩn dật 84

6. Du già 84

 

4 TÍNH T̀NH CỦA CON NGƯỜI

I. Tính người và tính của chúng sanh 125

1. Đặc tính của chúng sinh 125

2. Nhân tính và Phật tính 143

 

5 KHÁI QUÁT VỀ PHẬT GIÁO Ở NHÂN GIAN

I. Con người, Bồ tát và Phật là chủ đề chính cho

việc thảo luận 165

II. Nguyên tắc của lư luận 175

III. Khuynh hướng của thời đại 190

1. Là thời đại của thanh thiếu niên 191

2. Tinh thần nhập thế 198

3. Là thời đại tập thể 203

IV. Những điều kiện cơ bản cho việc tu tập 209

 

6 CON ĐƯỜNG THÀNH PHẬT CỦA CON NGƯỜI

I. Học Phật là học tập Phật pháp 217

1. V́ hạnh phúc cho đời sau mà học phật 218

2. Không phải v́ cá nhân giải thoát mà học Phật 222

3. V́ sự Đại bồ đề mà tu học phật pháp 222

II. Chỉ có con người mới có thể thành Phật 225

1. Đặc tính của con người 225

2. Từ vị trí con người đến thành Phật 230

III. Người học Phật không thể thiếu niềm tin và sự hiểu biết 230

1. Tam bảo 230

2. Chân lư 231

3. Nhân quả 232

4. Bồ đề 233

5. Phương tiện 234

6. Lời dạy của Đức Phật 235

IV.Hành thập thiện là bước đầu cho hạnh Bồ tát 235

1. Ḷng đại bi là tâm của Bồ tát 237

2. Lấy thập thiện làm hành Bồ tát

 

7 PHẬT PHÁP LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN H̉A B̀NH CHO NHÂN LOẠI

I. Ư nghĩa của sự ḥa b́nh 241

II. Nguyên nhân của sự bất ḥa 244

III. Nguyên nhân của sự không b́nh đẳng 251

IV. Thế gian lấy yếu tố bên ngoài làm yếu tố chính

cho sự ḥa b́nh 254

1. Tư tưởng ḥa b́nh 255

2. Chính trị, luật pháp đặt trên nền tảng ḥa b́nh 256

3. Nền kinh tế có xu hướng ḥa b́nh 258

V. Yếu tố ḥa b́nh từ nội tâm 259

VI. Sự ḥa hợp của hai yếu tố ḥa b́nh từ bên ngoài và bên trong là cứu cánh ḥa b́nh 261

 

8 Ư NGHĨA CHỮ KHÔNG TRONG TRUNG QUÁN

I. Không 263

II. Duyên khởi tự tánh không 277

 

9 LẬP TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

 

10 VỊ TRÍ THÁNH ĐIỂN HOA VĂN ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

1. Từ góc độ Thánh điển quan sát

2. Từ góc độ giáo thừa

 

 

 

 

Sách

 

 

HOME

© 2010. Bản quyền thuộc về trang nhà  www.tuechung.net

Chủ biên: Thích Hạnh B́nh

Liên lạc: tuechung@gmail.com